ENGLISH
NEDERLANds
FRANCAIS
CONCEPT CONTACT PARTNERS

Presentation
An outdoor route with contemporary art, Kunst&Zwalm (27-08-2011 to 11-09-2011) goes further than placing a group of artworks in nature. It is a bold experiment in which the functions of artists, organisers, residents and visitors are inter-mixed. The recurring theme is the experience of the exceptional and idyllic landscape of the Zwalm region. The art trail enables the Flemish Ardennes to be experienced as a landscape full of artistic diversity.

In the 2011 edition, new interventions are asked in which artists are invited to question the usual norms and rules and maintain a daring critical distance. The interventions of the artists provide a visual and physical experience that plays with the relationship between time, place, space, art and audience. The site of Kaaihoeve (a Provincial Nature Education Centre) serves as a departure point for a high quality course that runs through the landscape for 12 km. This unique route confronts the visitor with three landscape types where the relationship between culture and nature is constantly changing: the protective natural landscape, the historic cultivated landscape and the reclaimed industrial landscape.

Concept
To confront the artists with the landscape and to invited them to use this as an inspiration for the creation of a new work.

Project Name: Kunst&Zwalm
Kunst&Zwalm is a project, not an organisation. This has financial implications but the advantage is that it never gets stuck in a rut. There is no permanent exhibition space. The art project is a guest in the region. This fits into our way of working and of dealing with the possibilities: things systematically present themselves.

Selection
We do not select artworks, but makers. Artists who can give the project an interesting content through their open attitude towards the landscape and its inhabitants. Artists create a specific work for a specific place. Furthermore, we encourage the artists to view the project as an experiment in which they can temporarily break free from their chosen path or career. It is our intention that the contact between the different artists is friendly.

Contact with Residents
Great importance is attached to local residents involved in the project. Sometimes, the artists invite residents to participate in their artistic creation. For example, artist Ante Timmermans stayed with people from the region for seven days and made, at the end of each day, a wall drawing in situ. Pascale Martine Tayou asked residents to wear hats from his native Cameroon, photographed them and hung the photographs poster size on facades and fences in the region. Such stories involve people. Above all, it is easier to work if you can count on the goodwill of people. Farmers should be prepared, for example, to make available a piece of their land or buildings. In the 2005 edition, Beatrijs Albers and Reggie Timmermans created a work in which a football pitch was placed in a wood. It required a great deal of preparatory work: a large amount of clearing up and felling in the forest ... something like this only succeeds if the neighbourhood, and those involved, support the project.

Trail
The ideal way to follow the Kunst&Zwalm trail is to do it by bike. Discovering the art works while cycling is a unique experience. It is the search for an ideal relationship between time, place and art. It is not just about finding the simplest way from A to B. Of extra value is the journey itself and the sensation of space. You move towards something, you are on the way, chatting and letting the impressions seep inwards...

Duration of the project
From a practical standpoint, 3 weeks suffice: we cannot occupy farmland, for example, much longer. In addition, the project is a guest in the landscape. This also means that works of art, installations and relics are never left behind. The project arrives and then disappears. Just like a good guest, without pretensions.

Publication
The catalogue, with multilingual critical texts by various authors who question the project constantly, seeks a greater understanding of, and a broader approach towards, contemporary art. The book is a reference work and is presented several months after the project.

Initial contact
The organisers and their non-profit organisation Boem invites the artists to come to the region to gain their first impression. Afterwards, the artists use those impressions to get started. We ask the artists to engage deeply with the place in which they want to develop their work. During a tour in the summer of 2010, all the possibilities and wishes will be reviewed and discussed and, as a result, the artists will be given the opportunity to experience the situation more intensely. This acclimatisation will have a positive impact on the uniqueness of the interventions. The unconditional nature of the commitment underscores the quality and the idiosyncratic nature of work. The artworks are thus the result of an assimilation process.

Installation
The installation of the works takes place from 16.08.2011 until 27.08.2011.
In a project such as Kunst&Zwalm you have to get under the skin of the area. However, this can only be achieved by, in a reliable way, infiltrating and gaining the trust of the residents and taking account of their rules as well as the laws of nature.

— back to the top

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Voorstelling
Kunst&Zwalm is een outdoor traject met hedendaagse kunst. Kunst&Zwalm (27-08-2011 tot 11-09-2011 ) gaat verder dan een aantal kunstwerken in de natuur te plaatsen. Het is een gedurfd experiment waarbij de functies van de kunstenaars, organisators, inwoners en bezoekers zich met elkaar vermengen. De rode draad is de beleving van het uitzonderlijke en idyllische landschap van de Zwalmstreek. Door dit kunstenparcours worden de Vlaamse Ardennen ervaren als een landschap vol culturele diversiteit.
In de editie van 2011 wordt aan de kunstenaars een nieuwe interventie gevraagd waarbij ze de gebruikelijke normen en regels in vraag stellen en een kritische afstand durven bewaren. De interventies van de kunstenaars zorgen voor een visuele en fysieke ervaring en spelen hierdoor met de verhouding tussen tijd, plek, ruimte, kunst en publiek.
De site van het Provinciaal Natuureducatief Centrum De Kaaihoeve fungeert als uitgangsbasis voor een kwalitatief parcours van 12 km in het landschap. Dit unieke traject confronteert de bezoeker met drie landschapstypes waar de verhouding cultuur en natuur telkens verandert: het beschermende natuurlandschap, het historisch aangelegde landschap en het industrieel ontgonnen landschap.

Concept
Kunstenaars confronteren met het landschap en hen uitnodigen zich daarop te inspireren voor het maken van een nieuw werk.

Projectnaam Kunst&Zwalm
Kunst&Zwalm is een project, geen organisatie. Dat heeft financiele consequenties maar dat biedt het voordeel dat je niet vastroest in gewoontes. We hebben geen vaste expositieruimte. We zijn met dit kunstproject te gast in de streek. Dat past in onze manier van werken, van omgaan met mogelijkheden: de dingen dienen zich stelselmatig aan.

Selectie
We maken geen selectie van kunstwerken, maar van makers die een interessante invulling kunnen geven aan het project door zich open te stellen voor het landschap en zijn bewoners. Kunstenaars creëren een specifiek werk voor een specifieke plek. We drukken de kunstenaars daarbij op het hart dat ze dit project mogen opvatten als een experiment en dat ze even het eigen traject of carrière los mogen laten. Het is ons streefdoel dat de contacten tussen de verschillende kunstenaars gemoedelijk verloopt.

Contacten bewoners
We hechten er veel belang aan de plaatselijke bewoners te betrekken bij het project. Soms nodigen de kunstenaars de inwoners uit om deel te nemen aan hun artistieke creatie. Kunstenaar Ante Timmermans bijvoorbeeld verbleef zeven dagen bij mensen uit de streek en maakte op het einde van elke dag ter plaatse een muurtekening. Pascale Martine Tayou liet bewoners de mutsen uit zijn geboortestreek in Kameroen opzetten, fotografeerde hen en hing die foto’s op posterformaat aan gevels en omheiningen in de streek. Dergelijke verhalen betrekken de mensen. Bovendien werkt het veel comfortabeler als je kan rekenen op goodwill van de mensen. Landbouwers moeten bijvoorbeeld bereid zijn een stuk van hun landbouwgrond of gebouwen ter beschikking te stellen. Beatrijs Albers en Reggie Timmermans hebben in de editie 2005 een werk gemaakt waarbij een voetbalveld in een bos werd geplaatst. Dat vraagt heel wat voorbereidend werk: grote opkuis, rooien van het bos… Zoiets lukt alleen als de buurt en de betrokkenen je project genegen zijn.

Parcours
De ideale manier om het parcours van Kunst&Zwalm af te leggen is per fiets. Al fietsend de kunstwerken ontdekken biedt toch een andere ervaring. Het gaat om het zoeken naar een ideale verhouding tussen tijd, plek, kunstwerk. Je trekt niet simpelweg van a naar b, maar het onderweg zijn zélf, de gewaarwording van ruimte, vormt een meerwaarde. Je beweegt je naar iets, je bent onderweg, babbelt, kunt indrukken laten binnensijpelen,…

Duur van het project
Vanuit praktisch oogpunt volstaan 3 weken: we kunnen de landbouwgronden bijvoorbeeld, niet langer bezetten. Daarnaast zijn we hier als project te gast in het landschap. Wat ook met zich meebrengt dat we hier geen kunstwerken, installaties, geen relikwieën achterlaten. Het project komt en verdwijnt dan weer. Zoals een goede gast, zonder pretenties.

Publicatie
De meertalige catalogus met meertalige kritische teksten van verschillende auteurs, stellen voortdurend het project in vraag, zij streven naar een groter inzicht en een ruimere benadering van de hedendaagse kunst. Het boek vormt een naslagwerk van het project en wordt enkele maanden na het project voorgesteld.

Eerste contact
De organiserende vzw Boem nodigt de kunstenaars vooraf uit om de eerste indrukken op te doen. De tijd die daarop volgt, gebruiken de kunstenaars om met die indrukken aan de slag te gaan. We vragen aan de kunstenaars een vergaande vorm van betrokkenheid met de plek waar zij hun werk willen ontplooien. Tijdens een rondgang in de zomer van 2010 worden alle mogelijkheden en wensen bekeken en besproken waardoor de kunstenaars de kans krijgen zich intenser in te leven. Deze acclimatisering zal het unieke van de interventie gunstig beïnvloeden. De onvoorwaardelijkheid van het engagement zal de kwaliteit en de eigenzinnigheid van het werk onderstrepen. De kunstwerken zijn het resultaat van een verwerkingsproces.

Opbouw
De opbouw van de werken gebeurt vanaf 16-08-2011 tot 27-08-2011
In een project zoals Kunst&Zwalm moet je in de huid kruipen van het gebied. Onder die huid kan je alleen komen door op een betrouwbare manier te infiltreren en het vertrouwen van bewoners te winnen door rekening te houden met hun regels en met de wetten van de natuur.

— back to the top

PRESENTATION
KunstZwalm est un parcours d’art contemporain en plein air. Ce projet est une expérience nouvelle qui ose la confrontation des rôles de ses différents acteurs : les artistes, les organisateurs, les habitants de la région et les visiteurs.
Le fil rouge en est l'expérimentation du paysage exceptionnel et idyllique de la région de Zwalm. Dans ce parcours artistique, les Ardennes flamandes présentent une grande diversité culturelle et paysagère.
Pour l'édition de 2011, il est proposé aux artistes de mettre en oeuvre une intervention originale et inédite dans laquelle ils s’investissent, quitte à remettre en question leurs propres certitudes tout en gardant une distance critique.
Les interventions des artistes doivent proposer une expérience visuelle et physique jouant les relations: temps, lieu, espace, art et public.
Le Centre provincial d’éducation à la nature et à l’environnement De Kaaihoeve est le point de départ et de terminus d'un parcours de 12 km dans le paysage.
Ce parcours unique comprend trois types de paysages dans lesquels le visiteur évolue entre culture et nature: le paysage naturel, le paysage façonné par l’histoire, le paysage au passé industriel.

CONCEPT
Les artistes se confrontent au paysage et ils sont invités à s’en inspirer pour la réalisation d'un nouveau travail.

LE NOM DU PROJET
Kunst&Zwalm est un projet et non une organisation. Cela a naturellement des conséquences financières, mais aussi évite « l’encroûtement ». Nous n'avons pas d'espace d'exposition fixe.
Nous sommes avec ce projet artistique « invités » dans la région. Cela est conforme à notre manière de travailler, d’en évaluer les possibilités et de nous adapter aux réalités.

LA SELECTION
La sélection ne se fait pas sur des oeuvres mais sur des intervenants susceptibles de porter un projet concret et intéressant dans le paysage.

Les artistes créent un travail spécifique pour un endroit spécifique. Nous insistons pour que les artistes qui s’investissent dans ce projet le vivent comme une expérience personnelle enrichissante dans leur propre parcours.
Un de nos objectifs est que des contacts se nouent entre les différents artistes.

CONTACTS AVEC LA POPULATION LOCALE
Nous portons beaucoup d'intérêt à ce que les habitants s’impliquent dans le déroulement du projet. Des artistes invitent parfois les habitants à participer à leur création artistique.
Par exemple: en 2007, Ante Timmermans, artiste plasticien, a résidé sept jours chez des habitants de la région et a réalisé sur place, au terme de chaque jour, un dessin sur un mur de l’habitation. En 2001, Pascale Martine Tayou a proposé aux habitants de coiffer des bonnets traditionnels de son Cameroun natal, il les a ensuite photographiés et présentés sous forme d'affiches placardées aux façades et aux palissades de la commune.

Semblables interventions impliquent les gens dans le travail artistique. En outre il permet un meilleur confort de travail quand on peut compter sur la coopération des habitants, comme dans la collaboration avec des agriculteurs si ceux-ci doivent préparer une partie de leurs terres.

Dans l’édition 2005, Beatrijs Albers et Reggie Timmermans ont réalisé un travail consistant à placer un terrain de football dans un bois de saules. Ce travail a pu être réalisé et réussi avec la complicité et le travail préparatoire du propriétaire ainsi que du voisinage.

PARCOURS
La bicyclette est la manière idéale de faire le parcours. La découverte des œuvres en bicyclette est déjà en soi une expérience motivante et enrichissante d’une relation idéale entre le temps, l’espace, l’œuvre. Il ne s’agit plus d’aller d’un endroit à un autre mais de faire la route tout en bavardant, partageant des impressions et profitant de l’environnement.

DUREE DU PROJET
D’un point de vue pratique, 3 semaines suffisent: ainsi, nous ne pouvons occuper plus longtemps des terres cultivables. Nous sommes seulement « invités » dans le paysage ainsi que les oeuvres d'art et installations. A la fin de la Biennale, il nous reste à nous éclipser comme tout bon invité, sans prétentions.

PUBLICATION
Le catalogue, multilingue avec les textes critiques de différents auteurs, remet continuellement le projet en question, il contribue à une plus grande compréhension et à une approche plus large de l'art contemporain.
Il est publié quelques mois après la fin de la manifestation et devient un ouvrage de référence du projet Kunst&Zwalm

PREMIERS CONTACTS
L'a.s.b.l. Boem invite les artistes à découvrir et s’imprégner des lieux.
A chacun, ensuite, de se mettre au travail avec ces impressions.
Sur le parcours, nous leur demandons de choisir et proposer les lieux où ils veulent développer leur travail.
Au cours d'une randonnée durant l’été 2010 il est important que toutes les possibilités et les souhaits de chacun soient examinés et débattus. Ces moments de rencontres sont propices à une meilleure approche du caractère unique de leur intervention ainsi que de la profondeur de leur l’engagement dans le projet. L’œuvre est alors le résultat de ce processus

MISE EN OEUVRE
La réalisation des travaux se fait à partir du 16 jusqu'au 27 août 2011. Dans un projet comme Kunst&Zwalm, cela se construit de façon fiable en gagnant la confiance les habitants, en tenant compte de leurs règles et modes de vie ainsi que des impératifs de la nature.

— back to the top